Metafizik Konuları

Metafizik, Parapsikoloji, Metapsişik, Telepati, Telekinezi, Biyoenerji

Parapsikoloji nedir?
Parapsikoloji, klinik bulgularla ölçümlenebilen psişik fenomenlerin dışında kalan alan üzerinde araştırma yapan bir bilim dalıdır. Günümüz Parapsikolojisi, modern psikoloji ve modern tıbbın verileriyle, doğu bilgeliğinin verileri arasında köprü oluşturan bağımsız bir bilim dalıdır. Bizler, dünya beşeri olarak; genellikle fizik yapımız üzerinde durmuş, ruhsal yanımızı tamamen gözardı etmişizdir. Oysa, biyolojik yapıda ortaya çıkan her [. ]

Metapsişik nedir?
Metafizik terimiyle karıştırılmaması gereken metapsişik terimi, insanın olağan ruhsal fenomenlerini aşan, henüz yeterince açıklanamayan, insanın birtakım bilinmeyen yetenekleriyle oluşturduğu tüm paranormal olayları konu alan araştırma alanı olarak tanımlanır. Bedene bağlı ruh`a ait anlamındaki psişik sözcüğü ile ötesinde anlamındaki meta sözcüklerinden türetilen metapsişik terimi ilk kez 1905’te Paris Tıp Fakültesi fizyoloji profesörü Charles Richet tarafından kullanılmıştır. [. ]

Telekinezi nedir?
Tele kinezi ya da kısaca TK, maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapma olarak tanımlanır. Telekinezi terimi Yunanca uzak anlamındaki tele sözcüğü ile hareket anlamındaki kinesis sözcüklerinden türetilmiş olup, metapsişikçilerce fiziksel medyumluk yeteneğine sahip bir insan tarafından eşyaların el veya bilinen diğer araçların yardımı olmaksızın uzaktan hareket ettirilebilmesi paranormal olayını adlandırmak üzere kullanılmaktadır. Parapsikologlar bu olayı psikokinezi kapsamında ele alırlar. Bir başka deyişle, telekinezi terimi daha çok metapsişikçiler tarafından kullanılmaktadır; parapsikologlar ise psikokinezi terimini tercih ederler.

Telekinezi deneylerinde en başarılı sonuçların alındığı isimler Rus psişik Nina Kulagina ve İsrail’li psişik Uri Geller’dir. 1968’de Moskova’da yapılan Uluslararası Parapsikoloji Konferansı Dr. Leonid L. Vasiliev’in Kulagina ile yaptığı telekinezi deneylerinin bilim çevrelerinde duyulmasını sağlamıştır. Uri Geller ile yapılan telekinezi deneyleri ise, önce Cambridge Üniversitesi uzmanları ve Dr. Andrija Puharich tarafından, daha sonra Londra’daki Birbeck Koleji Fizik Bölümü’nde, Prof. John Hasted, Prof. david Bohm ve Prof. John Taylor tarafından gerçekleştirilmiştir.

Simya Nedir?
Etimolojik olarak Simya sözcüğü Türkçede var olan Kimya sözcüğü ile aynı kökenden gelmektedir. Kökeni Arapça olan bu sözcükler Arapçaya da Kara Ülke anlamına gelen Khem sözcüğünden gelmiştir. Bu Kara Ülke ise Mısırdır. Etimolojik olarak da Simyanın kökeni Mısır olarak gözükmektedir. Simya gerçekte bir dönüşüm sanatıdır. Kirli olanı, hasta olanı bir çok süreçten geçirerek, arınmış ve mükemmel olana dönüştürmeyi amaçlar.

Biyoenerji Nedir?
Sayısını bilemediğimiz kadar enerji kanalları vardır. Hepsi aynı frekans ve yoğunluktadır. Evrende her birinin işlevi aynıdır. Burçlar bile sadece ışınlar gösterdiği halde her biri ayrı kalitede manalar taşır. Bize yansıması, bizim programımıza göre ayrı açılımdadır. Hatta planetlerin seyrine göre yıl, gün ve saate göre etkisi değişir. Spektrumun en alt ucu dünyamız (bize göre) en üstteki [. ]

Havas İlmi Nedir
Havas ilmi genel kanıdaki düşüncelere rağmen sadece harflerin ve sayıların, esmaların veya ayetlerin sırlarından, hikmetlerinden faydalanılarak çeşitli etkiler elde etmek için esmanın veya ayetin kendisi ya da vefki ve bunlara bağlı harf ve sayılar ile tılsımlar kullanılarak ve bu sistem üzerine kurulmuş yalınç bir ilim veya ilmin metodu değildir.

Ledün ilmi nedir?
İlm-i ledün veya ledünni ilim, Allah ile ilgili bilgi ve sırlara ait ilim, gayb ve marifet ilmidir. Allah, ayet-i kerimede mealen buyurdu ki: Orada, kendi indimizden bir rahmet (vahiy ve nübüvvet veya uzun ömür) verdiğimiz ve ona ledünni ilmi öğrettiğimiz kullarımızdan birini (Hızır’ı) buldular. (Kehf sûresi: 65) Hem Sa’lebi’nin hem de İmam-ı Rabbani’nin ifade ettikleri [. ]

Nasih İlmi Nedir?
Nesh: Lügat manası: İzale, bertaraf, iptal ve yok etme izale edilen şeyin yerine başka birinin konulması veya konulmaması, nakletme, kaldırma, hükümsüz kılma, istinsah etme, değiştirme, tahvil etmedir. Nesehe fiilinin mastarıdır. Nesh kelimesinin bu manalardan hangisinde hakikat, hangilerinde mecaz olduğu konusu ihtilaflıdır. Bazı ilim adamları izale ve iptal etme manasında hakikat, diğerlerinde mecaz olduğunu söylemektedirler.

İsimler ve Kader
İsimlerim kozmik anlamları, Sayı bilim, Nümeroloji. İsmimiz kaderimizdir. İlm_i hurûf , harflerin özellikleri ve etkilerinin kelimelere, isimlere sirayet ederek dünya alemindeki tüm varlıklara yansıması ve harflerin hikmetlerinin, sırlarının anlaşılmasına yönelik ilim dalının adıdır. Bu noktadaki en ilginç analizler insanın isimleri konusunda yapılanlardır. İnsanın isminin kaderine yaptığı etki bu ilim konusu içerisinde değerlendirilmektedir. Antik Mısır’dan Roma İmparatorluğuna [. ]

Metafizik
Parapsikoloji nedir? Parapsikoloji, klinik bulgularla ölçümlenebilen psişik fenomenlerin dışında kalan alan üzerinde araştırma yapan bir bilim dalıdır. Günümüz Parapsikolojisi, modern psikoloji ve modern tıbbın verileriyle, doğu bilgeliğinin verileri arasında köprü oluşturan bağımsız bir bilim dalıdır… Reankarnasyon nedir? Yeniden doğuş. Tekrar doğuş, özellikle günümüzde, çok ilginç bir konuma gelmiştir. Buna inananların sayısıda gün geçtikçe artmaktadır. Öyleyse ilk önce “Tekrar doğuş nedir?”, [. ]

Telepati nedir?
Telepati, düşünceler arasında doğrudan doğruya bağlantı kurulması, iki zihin veya ruh arasında imaj, fikir, sembol tarzında ortaya çıkan etki alış verişidir. Bilinen duyular, ya da herhangi bir araç kullanmaksızın, her türden düşünce ve duygunun zihinden zihne gönderilip, alınması tarzında yapılan bir haberleşmedir. Telepatiyi, ünlü metapsişikçi ve spirit araştırmacısı J. Lhommenun ağzından şöyle tarif edebiliriz: Kendisinde [. ]

Düşünceler arasında doğrudan doğruya bağlantı kurulması
Telepati düşünceler arasında doğrudan doğruya bağlantı kurulmasıdır. İki zihin veya ruh arasında imaj, fikir, sembol tarzında ortaya çıkan etki alış verişidir. Bilinen duyular, ya da herhangi bir araç kullanmaksızın, her türden düşünce ve duygunun zihinden zihne gönderilip, alınması tarzında yapılan bir haberleşmedir. Telepatide, alıcı ve verici olmak üzere en az iki kişi vardır. Telepati esnasında [. ]

Telepati deneyleri
Telepati deneylerinin yapılabilmesi için laboratuvar koşulları şart değildir; halk arasında veya aile içinde yapılan telepati deneyleri arasında en bilinen yöntem şöyle açıklanır: Dış uyaranların az olduğu (sessiz, pek ışık almayan, soğuk olmayan vs. ) bir odada birkaç kişi gevşeme ve zihinsel konsantrasyona girer. Bu kişilerden biri verici, diğerleri alıcıdır. Deneyde herhangi bir aldatmaca olmaması için verici [. ]

BİO ENERJİ NEDİR?

Bioenerji Evrende enerji
Evrende her şey enerjidir. Evrendeki her şeyin özü kuant dediğimiz enerji zerrecikleridir. Gördüğümüz, algıladığımız canlı cansız her şey kuant dediğimiz enerji zerreciklerinin belli sayılarda yoğunlaşmasıdır. Evren bir enerji okyanusudur. Nesneler arası boşluklar dediğimizde enerjidir. Sürekli titreşim halinde olan kuantlar özel programa organize olup şeyleri oluşturur. Vücuda gelen oluşumları biz isimlendiririz.

EBCED HESABI NEDİR? NEREDE KULLANILIR?

Ebced Hesabı Nedir
Ebced kelimesi, Arap alfabesindeki harflerin kolay ezberlenebilmesi için, harflerin birleştirilmesiyle meydana gelen 8 anlamsız kelimenin ilkidir. Ebced, ilk kelimenin adı olduğu gibi, aynı zamanda diğer kelimelerin tümünün de adıdır. Yani ebced, eski alfabeye verilen addır. Abcad, ebicad, ebiced ve abucad da denmesine rağmen tutunmuş şekli ebced dir. 8 anlamsız kelime soldan sağa doğru şöyle sıralanır [. ]

REENKARNASYON – YENİDEN DOĞUŞ NEDİR?

Reenkarnasyon nedir?
REENKARNASYON ( YENİDEN DOĞUŞ ) NEDİR Tekrardoğuş, özellikle günümüzde, çok ilginç bir konuma gelmiştir. Buna inananların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Öyleyse ilk önce Tekrardoğuş nedir?, Tekrardoğuşa inanmalı mıyız? sorularının yanıtlarını bulmaya çalışalım. Tekrar doğuş bir tekrar doğuş yasasıdır. Bir an bu yasayı kabul etmediğimizi düşünelim ve hep birlikte şöyle bir yaklaşımda bulunalım; Bireylerin [. ]

Reenkarnasyon Cinsel Tercih Farklılığının Bir Önce ki Yaşamla ilgisi Var mı?
Bu tercih, önceki yaşamla ve gereksinimlerle ilgilidir. Bir kimse dünyayı terk ettiğinde, küresel dediğimiz bir bakışla kendisine yaklaşır ve gereksinimlerini doğru olarak saptar. Aşağıda istekler çoktur, ama Yukarıda sadece gereksinimler vardır. Kadın ya da erkek olmayı seçmek sadece gereksinimlerle ilgilidir. Ayrıca ruhta cinsiyet aramak da hatalı bir yaklaşımdır. RUH, istediği zaman, istediği ortamda, gereksinimlerine ve [. ]

Reenkarnasyon Neden Geçmiş Yaşamlarımızı anımsayamayız?
Geçmiş yaşamı anımsayamayız, çünkü onu kaldıracak bilgi kapasitesine henüz sahip değiliz. Şimdi siz bir ailede doğduğunuzu ve o ailenin kızı olduğunuzu düşünün. Diyelim ki, daha öncede o ailenin oğlu olarak dünyaya geldiniz ve kardeşinizle hiç geçinemiyordunuz. Kardeşiniz size her türlü kötülükler yaptı ve hakkınız olan mirası da vermedi. Eğer bunları hatırlarsanız kardeşinizle durumunuz ne olur? [. ]

Reenkarnasyon Karmik kader
Herkesin Karma denilen Karmik bir kaderi vardır. Bir önceki ya da şimdiki yaşamımızda yaptıklarımızın sonuçlarıyla bir gün mutlaka karşılaşırız. Başka bir deyişle ektiğimizi biçeriz. Eğer bu yaşamda bu olmuyorsa, hiç şüpheniz olmasın ki, bir sonraki yaşamda varlık bununla yüz yüze gelecektir. İşte biz buna Karmik Kader diyoruz. Ruh varlığı gereksinimlerini gidermek amacıyla defalarca dünyaya enkarne [. ]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir