Kategoriler
Dini Rüyalar

Rüyada Esma-ül Hüsna Görmek

Rüyada Esma-ül hüsna görmek neye delalettir?

Rüyada Esma-ül hüsna, Allah'ın isimlerini görmekEsma-ül hüsna, Allahü tealanın güzel isimleri demektir. Rüyada Esma-ül hüsna, Allah’ın isimlerinden birini görmek, işitmek oldukça hayırlı bir rüyadır ve çok dikkatli yorumlanmalıdır. Size çok önemli bir mesaj vermektedir. Öte yandan rüyada Allah yazısı görmek sayfasını okumanızı tavsiye ederiz. Bu güzel isimlerin rüya tabiri için her bir ismin kendi açıklaması okunmalıdır.

Rüyada Allah’ın isimlerini görmek nasıl yorumlanır?

1- Allah ismi : Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah. Bu ism-i şerif, Cenab-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlahi sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi manalarına delalet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. Bu isim, Allah’tan başkasına mecazen de verilemez. Diğer isimlerinden bazılarının, Allah’tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir.

2- Er-Rahman Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. Dünya hayatında, inanan -inanmayan farkı gözetmeksizin, mahlukatın hepsine merhametle muamele eden.

3- Er-Rahim Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden. Verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve ebedi nimetler veren.

4- El-Melik Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan. Allah’tan başka ilah yoktur. O Melik’tir, mülkü hiç yok olmaz

5- El-Kuddûs Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise layık olan. Bütün kusur ve noksanlıklardan uzaktır. Acizlikten, fakirlikten, zaaftan ve bütün eksikliklerden münezzehtir. Bu ismin diğer bir manası ise, bütün yarattıklarını maddi ve manevi kirlerden temizleyendir.

6- Es-Selam Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selam eden. Selamete çıkartan.  Selamette olan yani zatının tüm hata ve kusurlardan münezzeh olması. Kullarına cennette selam veren.

7- El-Mü’min Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren.

8- El-Müheymin Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.

9- El-Aziz İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen.

10- El-Cebbar Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen.

11- El-Mütekeb bir Büyüklükte eşi, benzeri yok.

12- El-Halık Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden.

13- El-Bari Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan.

14- El-Musavvir Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan.

15- El-Gaffar Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan.

16- El-Kahhar Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hakim.

17- El-Vehhab Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden.

18- Er-Razzak Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19- El-Fettah Her türlü sıkıntıları gideren.

20- El-Alim Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen.

21- El-Kabıd Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan.

22- El-Basıt Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren.

23- El-Hafıd Kafir ve facirleri alçaltan.

24- Er-Rafi Şeref verip yükselten.

25- El-Mu’ız Dilediğini aziz eden.

26- El-Müzil Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27- Es-Semi Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden.

28- El-Basir Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

29- El-Hakem Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmet sahibi.

30- El-Adl Mutlak adil, yerli yerinde yapan.

31- El-Latif Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan.

32- El-Habir Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan.

33- El-Halim Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi.

34- El-Azim Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.

35- El-Gafûr Affı, mağfireti bol.

36- Eş-Şekûr Az amele, çok sevap veren.

37- El-Aliyy Yüceler yücesi, çok yüce.

38- El-Kebir Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.

39- El-Hafiz Her şeyi koruyucu olan.

40- El-Mukit Rızıkları yaratan.

41- El-Hasib Kulların hesabını en iyi gören.

42- El-Celil Celal ve azamet sahibi olan.

43- El-Kerim Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.

44- Er-Rakib Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran.

45- El-Mucib Duaları, istekleri kabul eden.

46- El-Vasi Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.

47- El-Hakim Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.

48- El-Vedûd İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.

49- El-Mecid Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan.

50- El-Bais Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.

51- Eş-Şehid Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan.

52- El-Hak Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53- El-Vekil Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.

54- El-Kaviyy Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55- El-Metin Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü.

56- El-Veliyy Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden.

57- El-Hamid Her türlü hamd ve senaya layık olan.

58- El-Muhsi Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

59- El-Mübdi Maddesiz, örneksiz yaratan.

60- El-Muid Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61- El-Muhyi İhya eden, yarattıklarına can veren.

62- El-Mümit Her canlıya ölümü tattıran.

63- El-Hayy Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan.

64- El-Kayyûm Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan.

65- El-Vacid Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

66- El-Macid Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.

67- El-Vahid Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

68- Es-Samed Hiçbir şeye gereksinimi olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.

69- El-Kadir Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70- El-Muktedir Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

71- El-Mukaddim Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan.

72- El-Muahhir Dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan.

73- El-Evvel Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.

74- El-ahir Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.

75- Ez-Zahir Yarattıkları ile varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.

76- El-Batın Aklın tasavvurundan gizli olan.

77- El-Vali Bütün kainatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan.

78- El-Müteali Son derece yüce olan.

79- El-Berr İyilik ve ihsanı bol olan.

80- Et-Tevvab Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.

81- El-Müntekım Asilerin, zalimlerin cezasını veren.

82- El-Afüvv Affı çok olan, günahları mağfiret eden.

83- Er-Raûf Çok merhametli, pek şefkatli.

84- Malik-ül Mülk Mülkün, her varlığın sahibi.

85- Zül-Celali vel İkram Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

86- El-Muksit Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan.

87- El-Cami İki zıttı bir arada bulunduran. Kıyamette her mahlûkatı bir araya toplayan.

88- El-Ganiyy İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan.

89- El-Mugni Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, zengin eden.

90- El-Mani Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.

91- Ed-Darr Elem, zarar verenleri yaratan.

92- En-Nafi Fayda veren şeyleri yaratan.

93- En-Nûr alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.

94- El-Hadi Hidayet veren.

95- El-Bedi Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan. (Eşi ve benzeri olmayan).

96- El-Baki Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.

97- El-Varis Her şeyin asıl sahibi olan.

98- Er-Reşid İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.

99- Es-Sabûr Ceza vermede, acele etmeyen

Rüyada Esma-ül hüsna teriminin rüya açıklaması burada kısa olarak verilmiştir. Çözemediğiniz rüyalarınızı bize yazabilirsiniz.

“Rüyada Esma-ül Hüsna Görmek” için 7 yanıt

ruyamda gecen hafta kurani kerim ve gulllu yasinler gordum. bu haftada ya vedud ismi serifini allahumme ya vedud olarak sayisiz sekilde zikrettim

es selamun aleyküm bu gece rüyamda sürekli “ya Berr” diyordum. lütfen ne anlama geldiğini açıklarmısınız…

rüyamda bebeğime kuran meali okuyordum o da beşiğinde yatarken RAHİM RAHİM RAHİM diye üç kere tekrarladı yorumu merak ediyorum gerçi o gün gündüzden kuran okumuştum bebeğime onun etkisiyle görmüş olabilir miyim yoksa bir anlamı var mı?

selamün aleyküm ben 4 gün önce rüyamda allahın yüce isimlerinden ES SELAM I zikrediyordum YORUMLARSANIZ SEVİNİRİM

Selam. Ben 32 yasinda bekar iranli bir kadinim. Ruyamda gordum gece cagi 2 erkek bana yakinlasmak istiyordular. ben elimdeki anahtarla anne annemin kapisini acdim iceri girdim onlardan kurtuldum. orada kitaplarin icinde Allahin arapca ismleri ters yazilmisdi. sonar baska yerdede Allahin ismini gordum hepsi ters yazilmisdi (negative). birisi bana soyledi ki bunlari X (benim tanidigim birisi ki cok dinine dusgun haca gimis bir erkek. benim yuniversitede sinif arkadasim) yapmis ve bu is icin odul almis. bu ruyanin yorumu nedir. soylerseniz sevinerim. Tesekkur ederim.

ben beyza hafif hafif yağmur yağarken 2 tane büyük ALLAHın ismini gördüm aceba bu rüyadan dolayı dileklerim ve arzylarım kabul olur mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir